Rada rodziców w szkole omówienie

Rada Rodziców w szkole

Rada Rodziców w szkole to prawdziwy, strategiczny partner dyrektora i nauczycieli w budowaniu przyszłości uczniów ich potrzeb i oczekiwań. Jakie kompetencje i zadania ma ten organ? Wyjaśniamy!

Co to jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców to statutowy organ szkoły działający w systemie oświaty na podstawie Prawa Oświatowego art. 83 i 84.

Zespół stanowią przedstawiciele oddziałów klasowych, których zadaniem jest reprezentowanie rodziców. Przede wszystkim ich pomysłów, działań oraz problemów na poziomie szkoły i środowiska ogólnoszkolnego.

Wybierana jest jedna osoba zazwyczaj z grona trójki klasowej. Rada Rodziców ustala regulamin działania, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy zespołu.

Wybór Rady Rodziców w szkole

Żeby wybór Rady Rodziców mógł mieć miejsce. Najpierw na wrześniowych zebraniach organizowanych przez wychowawcę muszą zostać dobrane tzw. trójki klasowe.

W klasie wybierani są wówczas:

 • przewodniczący
 • sekretarz
 • skarbnik

Co ważne, wybory na osoby funkcyjne są tajne. Podczas tego spotkania wskazywany jest także jeden rodzic do rady. Przeważnie jest to przewodniczący trójki klasowej. Jednakże prawo tego nie narzuca. W przeciwieństwie do poprzedniego to głosowanie nie jest tajne.

Wcześniej wybrani przedstawiciele, stanowią Radę Rodziców. Spotykają się w swoim gronie oraz podobnie jak w klasach wybierane są osoby funkcyjne.

W związku z tym zespół matek i ojców opiniuje i często decyduje o skutecznym działaniu szkoły na rzecz uczniów.

Kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców wynikają z prawa oświatowego. Wśród nich wyróżnić można:

 • decydowanie w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną o programie profilaktycznym szkoły
 • akceptowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania
 • akceptowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 • zbieranie funduszy z dobrowolnych składek od rodziców oraz innych źródeł
 • podejmowanie przedsięwzięć, zatwierdzanie programów spotkań z osobami z zewnątrz
 • promowanie w środowisku szkolnym i wspieranie finansowo różnorodnych zajęć dodatkowych dla uczniów
 • mobilizowanie i wzmacnianie nauczycieli oraz dyrekcji w innowacyjnych działaniach na rzecz środowiska szkolnego, a także społeczności lokalnej

Zadania

Rada Rodziców w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły podejmuje konkretne zadania. Z pewnością wymienić można następujące działania:

 • organizowanie festynów szkolnych
 • przygotowywanie zabaw karnawałowych dla dzieci i młodzieży
 • współorganizowanie z wychowawcami imprez klasowych (dzień chłopaka, mikołajki, jasełka, wigilia, konkursy recytatorskie, artystyczne, czy sportowe)
 • organizowanie święta KEN
 • przygotowywanie wigilii dla grona pedagogicznego i zaproszonych gości
 • organizowanie nagród dla uczniów w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych
 • przygotowywanie spotkań przy kawie z własnymi wypiekami z okazji święta szkoły
 • współdecydowanie o wystroju klas, zagospodarowaniu terenu szkolnego, wyposażeniu gabinetów i sal lekcyjnych
 • sugerowanie koniecznych remontów
 • współdecydowanie o organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych

Warto podkreślić, iż rodzice są dla dyrektora i nauczycieli ogromnym wsparciem w budowaniu szkoły. Dlatego powinna być ona terenem autentycznych działań i doświadczeń młodego człowieka.

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi od 10 do 15 złotych miesięcznie na jednego ucznia i jest dobrowolna. Co więcej, wpłaty dokonywane są na specjalnie utworzone na ten cel konto. Może je też zbierać skarbnik na wywiadówkach w szkole.

Na co idzie składka na radę rodziców

Przede wszystkim fundusze ze składek wspierają wystrój i wyposażenie klas lekcyjnych, dofinansowanie zajęć dodatkowych, organizację imprez oraz konkursów szkolnych. Mogą też wspierać inne potrzeby uczniów, które sygnalizowane są przez dyrekcję i nauczycieli.

Warto dodać, że wydatkowanie zebranych środków musi być zgodne z regulaminem Rady Rodziców, a także obowiązującym prawem finansowym.

Podsumowanie

Podsumowując, Rada Rodziców partnersko współpracująca z dyrektorem i Radą Pedagogiczną dodaje odwagi nauczycielom w ich aspiracjach osiągania sukcesów w pracy z uczniem. Przede wszystkim podążania za nim i okazywania pomocy w rozwoju.

Ma ona statutowe prawo, aby wspierać zaangażowanych rodziców w wielu dziedzinach życia oraz w działaniu na rzecz szkoły.

Źródła:

 1. Art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 2. Art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)