Samorząd uczniowski w szkole

Samorząd uczniowski w szkole

Samorząd uczniowski pełni ważną rolę w życiu szkoły oraz wpływa na rozwój dzieci i młodzieży. Kto tworzy samorząd szkolny? Czym zajmuje się ten organ? Wyjaśniamy!

Co to jest samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski jest to wewnątrzszkolna organizacja zrzeszającą wszystkich uczniów. Uczy odpowiedzialności za siebie i otoczenie, inicjuje zadania oraz pobudza twórcze działania w społeczności szkolnej.

Kto tworzy samorząd szkolny?

Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W działalności samorządu uczniowskiego uczestniczą zaproszeni do współpracy rodzice, nauczyciele, jak i inne osoby ze środowiska szkolnego.

Poza szkołą samorząd uczniowski jest reprezentowany przez wybrane z grona uczniów organa przedstawicielskie takie jak:

 • rady
 • zarządy
 • sekcje
 • komisje

Wybory

Wybory do samorządów uczniowskich nie mają sztywnych ram prawnych, dlatego ich przebieg jest różny.

 1. W niektórych szkołach po wszechstronnej akcji informacyjnej i zapoznaniu się z programami prezentowanymi przez kandydatów odbywają się wybory bezpośrednie. Co więcej, biorą w nich udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. W rezultacie wyłonieni zostają najlepsi kandydaci.
 2. Inne podejście do wyborów to odpowiedzialność zespołów klasowych. Wybierają one w tajnym głosowaniu najlepszego spośród kandydatów do Rady Samorządu Szkolnego. Ten zespół wybiera później przewodniczącego i zastępców. Taki rodzaj wyborów zapewnia udział przedstawiciela każdej klasy w radzie Samorządu. Bez wątpienia klasa zna najlepiej swoich kolegów i najczęściej wytypuje kandydatów wyróżniających się twórczą pracą na rzecz całej społeczności uczniowskiej.

Podstawowe zadanie samorządu szkolnego

Czym zajmuje się samorząd uczniowski?

Samorząd uczniowski zajmuje się zainteresowaniami oraz potrzebami dzieci i młodzieży. Przede wszystkim wyznacza obowiązki i zadania ukierunkowane na tworzenie klimatu autentyczności i otwartości w środowisku szkolnym.

W rezultacie wzmacnia uczniów w rozwoju, poprzez zwiększenie szans samorealizacji. Co więcej, odkrywa własne zdolności poznawcze, organizacyjne, a także przywódcze i społeczne. Podsumowując, jest organizacją, która buduje siłę jednostki w grupie.

Działania

Szeroka i wielostronna działalność samorządów szkolnych realizowana jest na podstawie rocznego planu pracy. W związku z tym w zależności od potrzeb i możliwości uczniów danej szkoły tworzone są sekcje, w ramach których realizuje się konkretne prace i działania.

Kulturalno-rozrywkowe

Organizowanie imprez zabawowo-rekreacyjnych, takich jak:

 • Dzień Chłopaka
 • Zabawa andrzejkowa
 • Mikołajki z wizytą Mikołaja w każdej klasie z workiem prezentów
 • Wigilie (klasowe i ogólnoszkolne)
 • Dzień Kobiet
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka
 • Dzień Sportu (rozgrywki drużyn klasowych w różnych dyscyplinach, tory przeszkód, mecze uczniów z nauczycielami)
 • Spotkania z ciekawymi osobami (aktorami, muzykami, podróżnikami, naukowcami)
 • Galerie z pracami uczniów
 • Prezentacje twórczości literackiej czy muzycznej

Naukowe

 • Udzielanie pomocy koleżeńskiej z różnych przedmiotów
 • Informowanie i zachęcanie do brania udziału w przedmiotowych kołach zainteresowań
 • Organizowanie tygodnia kultury krajów Unii Europejskiej
 • Przygotowywanie Święta Laureata
 • Organizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o Patronie Szkoły
 • Pomaganie nauczycielom w przygotowaniu szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych

Organizacyjno-gospodarcze

 • Wspieranie nauczycieli w działaniu wychowawczym pokazującym dzieciom i młodzieży konieczność poczucia obowiązku, punktualności, czystości, chęci do pracy czy też odpowiedzialności za siebie i kolegów
 • Przygotowywanie konkursu na estetycznie urządzoną i zagospodarowaną klasę lekcyjną
 • Organizowanie uczniowskich dyżurów w szatni i na korytarzach szkolnych

Charytatywno-opiekuńcze

 • Organizowanie odwiedzin dzieci w szpitalach
 • Zbieranie wspólnie z nauczycielami i rodzicami niezbędnych przyborów szkolnych dla potrzebujących

Podsumowując, samorząd uczniowski to konieczność w doskonaleniu pracy szkoły. To obszar bogatych i różnorodnych oddziaływań zarówno naukowych, jak i tych pozanaukowych mających wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Bibliografia:

 1. A. Kamiński, Samorząd młodzieżowy jako metoda wychowawcza, Warszawa 1973, s.112.
 2. D. Nakoneczna, Jakim być? Kim być? Czyli o samorządności w Szkołach Twórczych, Warszawa 1993, s.50-76.